Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
West Creative Oy, y-tunnus 2829759-8
Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 E, 28100 Pori
Postiosoite: Pohjoisranta 11 E, 28100 Pori
Puhelin: +358 40674 5044

2. Rekisterin nimi
West Creative Oyj:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Asiakas- ja markkinointirekisteri:
West Creative Oyj
Nimi: Niina Valli
S-posti: niina@westcreative.fi

4. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
 • Laskutus
 • Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden
  ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
 • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja
  sosiaalisessa mediassa

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisäätteiset velvoitteet, sopimus,
suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua
esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään
yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi
rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan
yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin
sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien
tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita
hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi
liittyminen West Creative Oyj:n uutiskirjetilaajaksi. Rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla
yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja
  yhteyshenkilöistä
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja
  yhteyshenkilöistä
 • Potentiaalisista asiakkaista
 • Muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia
tietoja:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyvät tiedot
 • Uutiskirjeen tilaus ja analytiikka
 • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka
 • Markkinointikielto

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on
tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.
Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta
säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien
tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään työnhaun ja rekrytoinnin osana
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
 • Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja
  kaupparekisteri)
 • Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, yhteistyö- tai
  muussa sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta

Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin käyttäjän jättäessään
yhteydenottopyynnön. Lisäksi henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, mikäli henkilö kuuluu West Creative Oyj:n kumppani- tai asiakasyritykseen. Suoramarkkinoinnin
rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille,
paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan
lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen
toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät
henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

8. Rekisterin suojaus ja tietoturva
Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävissään. Henkilötietoja voidaan käsitellä eri tietojärjestelmissä, jotka ovat
joko West Creative Oyj:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Olemme varmistaneet, että
kumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Emme käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana
henkilötietojen käsittelytoimintaa.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, henkilöllä on oikeus saada pääsy tietoihin.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, sekä poistamaan jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttäminen
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 3
ilmoitetuilla yhteystiedoilla. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pikaisesti
ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta.
Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja
velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä
tunnistamaan sinut riittävällä tavalla.

Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyydetyn toteuttamisesta tai
kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

10. Evästeet
Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä (cookies), joiden avulla käsittelemme ja
analysoimme verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja. Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt tietyillä verkkosivuilla.
Evästeiden avulla pystymme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä
sivustomme käyttäjät ovat kiinnostuneita ja tarjoamaan heille relevanttia sisältöä.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi kuitenkin
halutessaan estää evästeiden käytön selainasetusten kautta.

11. Lisätiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn, voit
ottaa yhteyttä meihin tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 3 ilmoitetuilla
yhteystiedoilla.

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.3.2022.