Palveluehdot

Päivitetty: 1/2023

 

Nämä palveluehdot soveltavat Suomen lakia.

 

Sopiminen, laskuttaminen ja maksaminen

1.1 Ennen projektin aloittamista mainostoimisto West Creative Oy antaa asiakkaalle hinta-arvion, joka vastaa valmiin projektin lopullista summaa. Projekti voidaan myös toteuttaa tuntihinnoitteluun perustuen toteutuneen työmäärän mukaisesti.

1.2 Jos asiakas kesken projektia haluaa lisätä projektiin palveluita, mainostoimisto antaa näistä hinta-arvion asiakkaalle ja lisää ne lopulliseen laskuun.

1.3 Sopimus asiakkaan ja mainostoimiston välillä syntyy, kun asiakas on hyväksynyt mainostoimiston tarjouksen, hinta-arvion tai projektiehdotuksen. Mainostoimisto aloittaa työn hyväksymisen jälkeen.

1.6 Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

1.7 Mainostoimistolla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

1.8 Jokainen sopimusmuutos tehdään kirjallisena ja molempien sopijapuolten hyväksymänä.

 

Mainostoimiston velvollisuudet

2.1 Mainostoimisto on vastuussa siitä, että asiakastyöt ja -projektit toteutetaan asianmukaisesti ammattitaidolla ja ylläpitäen alan standardeja.

2.2 Mainostoimisto sitoutuu noudattamaan asiakkaan ohjeita ja toiveita sekä toimimaan asiakkaan edun mukaisesti suorittaessaan toimeksiantoa.

2.3 Mainostoimisto sitoutuu pysymään asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa.

2.4 Mainostoimisto on velvollinen säilyttämään asiakkaan projektia varten luovuttamaa mainosmateriaalia huolellisesti sopimuskauden ajan.

2.5 Mainostoimisto vastaa siitä, että sen toteuttama mainonta on lain ja hyvien tapojen mukaista.

 

Asiakkaan velvollisuudet

3.1 Asiakas on vastuussa siitä, että antaa mainostoimistolle oikeat ja riittävät tiedot projektin suorittamista varten, sekä vastaa mainostoimistolle projektia varten mahdollisesti luovuttamansa materiaalin lainmukaisuudesta.

3.2. Asiakas hoitaa projektiin liittyvien säädösten ja viranomaismääräysten edellyttämät tehtävät, virallisen yhteydenpidon ulkopuolisiin laitoksiin, viranomaisiin ja maanomistajiin sekä hankkii tarvittavat luvat. West on velvollinen suorittamaan edellä mainituista tehtävistä ne, joista on erikseen kirjallisesti sovittu.

3.3 Asiakkaalla on velvollisuus vastata projektin etenemiseen liittyviin yhteydenottoihin viimeistään kahden viikon sisällä tai mainostoimisto katsoo työn suoritetuksi. Jos kyse on verkkosivuista, työ tehdään loppuun niillä tiedoilla, mitä mainostoimisto on asiakkaalta saanut.

3.4 Asiakas on velvollinen käyttämään palveluja huolellisesti. Asiakas on itse vastuussa salasanojen hallussapidossa ja niiden henkilöiden toiminnasta, jotka päästävät hallinnoimaan palvelua.

 

Asiakasprojektin suorittaminen

4.1 Asiakasprojekti suoritetaan sovitussa aikataulussa, ammattitaitoisesti sekä alan laatustandardeja noudattaen.

4.2 Mainostoimisto voi käyttää projektia suorittaessa alihankkijoita, jolloin mainostoimisto vastaa alihankkijoiden työn laadusta.

4.3 Projekti katsotaan suoritetuksi, kun se on sopimusehtojen mukaisesti suoritettu loppuun ja asiakas on projektin hyväksytysti vastaanottanut.

4.4 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen asiakkaan toimesta, projektien hintaan sisältyy pääsääntöisesti 1–2 kommentointikierrosta, jos muuta ei ole sovittu. Tarvittaessa kommentointikierroksia voi olla useampi, jolloin kulut lisätään laskun loppusummaan sopimuksen mukaisesti.

 

Asiakkaan oikeudet aineistoon

5.1 Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten valmistuvaan mainosaineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen.

5.2 Kuvitusten osalta kuviin liittyy yleensä käyttö- ja tekijänoikeudellisia projektikohtaisia rajoituksia. Asiakkaalla oikeus käyttää kuvituksia näiden määriteltyjen rajojen sisällä, kun lopullinen aineisto on maksettu ja hyväksytty. Kuvitusten käyttöoikeuksien laajuudet pyritään sopimaan tarjoushetkellä tai laajentamalla lisäoikeuksia erikseen erillisellä sopimuksella jälkikäteen, ennen kuvien käyttämistä. Oletuksena kuvituksen käyttöoikeus on yleensä kertaluonteinen ja rajoittuu toimitettuun projektin tuotokseen.

5.3 Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa, mutta eivät koske muokattavia avoimia taittotiedostoja tai videomateriaalien raakatiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus hankkia muokattavat avoimet taittotiedostot jälkikäteen käyttöönsä maksettuaan näistä 30 % tehdyn työn kokonaiskustannuksista.

5.4 Mainostoimisto ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista kolmansien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista, mikäli ne ovat tiedossa.

 

Mainostoimiston oikeudet referensseihin

6.1 Mainostoimisto saa käyttää asiakkaan mainontaa ja käyttää asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa mainostoimiston referenssitarkoituksissa ja eri kanavissa. Mikäli asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen.

 

Salassapito

7.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina sopimuksen ja projektin suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Tämä kohta on voimassa myös projektin ja sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

 

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

8.1 Sopijapuolet vastaavat toisilleen sopimusta tai ehtoja rikkomalla aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Sopijapuolet eivät ole vastuussa toisilleen aiheutuneesta epäsuorasta vahingosta. Epäsuoraksi vahingoksi lasketaan esim. tiedostojen tai tietojen tuhoutuminen ja niistä aiheutuvat kulut.

8.2 Sopijapuolet ovat kuitenkin vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, jos sen on aiheuttanut tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

8.3 Sopijapuolten vastuu vahingosta on enimmillään se, mikä on mainostoimistolle kyseisestä projektista maksettu loppusumma.

8.4 Sopijapuolet eivät vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei inhimillisellä harkinnalla olisi voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessä.